Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΕΚ Πάτρας, Σεπτέμβριος 2011


Για την ενότητα 4β. Σχέδια εργασίας, ερευνητικές εργασίες (projects), ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, λειτουργία των ομάδων. (Εργαστήριο: 4 ώρες) στον μαυροπίνακα ως σχέδιο δράσης των ομάδων (συμμετείχαν ειδικότητες Φιλολόγων, Θεολόγων, Αγγλικής, Ιταλικής και Γερμανικής φιλολογίας) είχαν γραφτεί τα εξής:

1η ομάδα
Θέμα Ερευνητικής εργασίας (ενδεικτικά): Η ελληνική γλώσσα και τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας (ΤΠΕ, ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, κινητή τηλεφωνία) ή
άλλη επιλογή θέματος της ερευνητικής εργασίας
Η ομάδα πρέπει να παρουσιάσει:
 • Κριτήρια επιλογής του θέματος και της
 • Συγκρότησης των ομάδων
 • Κατανομή των εργασιών
 • Παρακολούθηση των εργασιών (πώς;)
 • Μεθοδολογικά εργαλεία
 • Πηγές πληροφόρησης
 • Τρόποι παρουσίασης της εργασίας
 • Τρόπος αξιολόγησης των ομάδων
2η ομάδα
Θέμα: Οργάνωση μικροδιδασκαλίας  για μία τάξη οργανωμένη σε ομάδες
Η ομάδα πρέπει να παρουσιάσει τη διαδικασία της οργάνωσης της τάξης σε ομάδες, αφού επιλέξει έναν εκπρόσωπο-ομιλητή, ο οποίος παιζει το ρόλο του διδάσκοντα:
 •  Επίδειξη: ο ομιλητής απευθύνεται στην ομάδα
 • Πώς θα παρουσίασει τα θέματα, πώς θα προτείνει την επιλογή των θεμάτων
 • Με ποια κριτήρια θα οργανώσει τις ομάδες
 •   Πώς θα προτείνει-ορίσει-συναποφασίσει με μαθητές την κατανομή εργασιών
 • Ποιες πιθανές πηγές άντλησης πληροφοριών θα προτείνει
 •  Πώς θα ενθαρρύνει
 •  Τρόπος αντιμετώπισης αποριών, ή αλλιώς
 • Επικοινωνιακό ρεπερτόριο
3η ομάδα
Θέμα: η ομαδική εργασία ως διδακτική μέθοδος
Η ομάδα μελετάει τα θετικά και αρνητικά της ομαδικής εργασίας
Πρέπει να παρουσιαστούν:
 • Δεξιότητες του εκπαιδευτικού
 • Κριτήρια επιλογής των θεμάτων
 •  Μέθοδοι ενθάρρυνσης-ανατροφοδότησης
 • Οργάνωση πίνακα αξιολόγησης α. ομάδας β. μαθητή
 • Αναστοχασμός: τα υπέρ και τα κατά της ομαδικής εργασίας
 •  Πιθανά προβλήματα και δυσκολίες , τρόποι πρόληψης


  Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

  ΠΕΚ Πάτρας, Σεπτέμβριος 2011

  Στις αρχές Σεπτεμβρίου δίδαξα στα ΠΕΚ Πατρών. Υποσχέθηκα στους συναδέλφους που παρακολούθησαν την ενότητα 3β. Προετοιμασία διδακτικής ενότητας ή κεφαλαίου [....]διδακτικές στρατηγικές και διδακτικά εργαλεία, ότι θα αναρτήσω τα περιεχόμενα και αυτής και της ενότητας  4β. Σχέδια εργασίας, ερευνητικές εργασίες [...] λειτουργία των ομάδων.
  Ομολογουμένως με αρκετή καθυστέρηση, το κάνω τώρα.
  Πρώτη ανάρτηση, το φύλλο οργάνωσης μαθήματος

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΗΣ

  π.χ. Ενότητα «Χρώμα»

  ΤΑΞΗ


  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  π.χ. «θερμά-ψυχρά»

  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΙΑΤΙ;
  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ με τα προηγούμενα

  Ως προς ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
  Ως προς ΤΑ ΥΛΙΚΑ:

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1
  2
  3
  (όχι παραπάνω από τρεις στόχοι σε κάθε μάθημα. Οι στόχοι ταυτίζονται με  τα κριτήρια αξιολόγησης)

  Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΝΑ:  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

  ΟΔΗΓΙΕΣ (είδος και φύση των δραστηριοτήτων)

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  (στάδια του μαθήματος)

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: (π.χ. μετωπική διδασκαλία, παρουσίαση σε power point, καταιγισμός ιδεών, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μάθηση μέσω ανακάλυψης, παιχνίδι ρόλων, διδασκαλία με ερωταποκρίσεις, διερευνητική μάθηση, παρωθητικός κατευθυνόμενος διάλογος, μη κατευθυνόμενος διάλογος )


   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ ΑΦΊΣΕΣ/ ΕΡΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ SLIDES ΕΡΓΩΝ/ ΥΛΙΚΑ /

  ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ


  ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Ø  Τα κριτήρια αξιολόγησης : επιτεύχθηκαν οι στόχοι που θέσαμε στην αρχή της ενότητας;
  Ø  Ο βαθμός επίτευξης κάθε στόχου από κάθε μαθητή προσδιορίζει και το βαθμό αξιολόγησής του:
  1ος στόχος: επιτεύχθηκε από το  0…………………..10……………………..20
  2ος στόχος: επιτεύχθηκε από το  0…………………..10……………………..20
  3ος στόχος: επιτεύχθηκε από το  0…………………..10……………………..20

  ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Ø  Πόσοι μαθητές ανταποκρίθηκαν στους στόχους που έθεσα;
  Ø  Πόσο καλά ανταποκρίθηκαν οι μαθητές στους στόχους που έθεσα;
  Ø  Πώς ανταποκρίθηκα εγώ στους στόχους και στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν;
  Ø  Τι πρέπει να κάνω ώστε να είναι πιο κατανοητό το μάθημά μου;
  Ø  Τι είμαι πρόθυμος-η να αλλάξω για να κάνω το μάθημα έτσι όπως το θέλω;
  Ø  Τι πρέπει να κάνω-αλλάξω-βελτιώσω-παραλλάξω για να γίνει το μάθημά μου πηγή δημιουργικής ευχαρίστησης για μένα και τους μαθητές μου;