Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

εξετάσεις στην ιστορία της τέχνης, Γ΄Ενιαίου Λυκείου


 Η Ιστορία της Τέχνης, συγκαταλέγεται στα μαθήματα Επιλογής στην Γ΄τάξη του Ενιαίου Λυκείου.
Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος εμπίπτει στον τρόπο που εξετάζονται  τα ιστορικής φύσεως μαθήματα, που περιλαμβάνονται στα μαθήματα Κατευθύνσεων και στα μαθήματα Επιλογής:
· Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα
· Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών,
· Ιστορία Επιστημών και Tεχνολογίας
· Ιστορία της Tέχνης 
Αυτά τα μαθήματα εξετάζονται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κτλ) και η κατανόησή τους.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο  τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κτλ). 

Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίδεται στους μαθητές σε φωτοτυπία. Tο υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα κτλ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
συνεχίζεται

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
σύσταση κλάδου ΠΕ08 στην Α΄/θμια Εκπαίδευση
«Σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. (Γαλλικής ΠΕ05 200 θέσεις, Γερμανικής ΠΕ07 100, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΠΕ08 100, Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32 60, Δραματικής Τέχνης ΠΕ18.41  5, Πληροφορικής ΠΕ19 288, ΠΕ20 192).

Για την πλήρωση των θέσεων της Υπουργικής απόφασης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις μονίμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν σε εφαρμογή της παρ. 5, του άρθρου 35, του Ν.4024/2011 και βάσει των λοιπών κείμενων διατάξεων περί μετατάξεων.
Μετά από την κάλυψη του συνόλου των ανωτέρω θέσεων από μετατάξεις, διορισμός επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποχώρησης των μεταταχθέντων για οποιοδήποτε λόγο. Με την μετάταξη καταργείται αυτόματα η θέση του μετατασσόμενου.
2. Προσόντα διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού ορίζονται κατά κλάδους:
γ. για τον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων τα προβλεπόμενα στην περ. η΄ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985.
3. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών ή για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την επιφύλαξη των οριζομένων του άρθρου 2 παρ. 2,3 & 4 και του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3848/2010».