Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
σύσταση κλάδου ΠΕ08 στην Α΄/θμια Εκπαίδευση
«Σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. (Γαλλικής ΠΕ05 200 θέσεις, Γερμανικής ΠΕ07 100, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΠΕ08 100, Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32 60, Δραματικής Τέχνης ΠΕ18.41  5, Πληροφορικής ΠΕ19 288, ΠΕ20 192).

Για την πλήρωση των θέσεων της Υπουργικής απόφασης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις μονίμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν σε εφαρμογή της παρ. 5, του άρθρου 35, του Ν.4024/2011 και βάσει των λοιπών κείμενων διατάξεων περί μετατάξεων.
Μετά από την κάλυψη του συνόλου των ανωτέρω θέσεων από μετατάξεις, διορισμός επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποχώρησης των μεταταχθέντων για οποιοδήποτε λόγο. Με την μετάταξη καταργείται αυτόματα η θέση του μετατασσόμενου.
2. Προσόντα διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού ορίζονται κατά κλάδους:
γ. για τον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων τα προβλεπόμενα στην περ. η΄ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985.
3. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών ή για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την επιφύλαξη των οριζομένων του άρθρου 2 παρ. 2,3 & 4 και του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3848/2010».
             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου