Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

σεμινάρια Pestalozzi
 Θέμα: «Σεμινάριο Pestalozzi 2012»


Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τα εξής δύο σεμινάρια:

1.     “Being a teacher in 2032: Changing roles and competences”
Coe 2012 04/23 - 04/27 Germany, Bad Wildbad,  
από 23/04/2012 έως 27/04/2012


q    Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

« O εκπαιδευτικός το έτος 2032: Αλλαγή ρόλων και αρμοδιοτήτων»
Πώς θα μοιάζουν τα σχολεία το 2032 και τι λειτουργία θα επιτελούν; Ισορροπία ανάμεσα στην εκπαίδευση για την οικονομική ανάπτυξη και την εκπαίδευση για μια δημοκρατική κουλτούρα σε έναν κόσμο όπου επικρατεί η διαφορετικότητα. Πώς έχει εξελιχθεί ο ρόλος του δασκάλου τις τελευταίες δεκαετίες και πως θα είναι οι δάσκαλοι το 2032; Ποιες ικανότητες θα χρειάζονται για να ασκήσουν το ρόλο τους σε 20 χρόνια από τώρα; Θα είναι τα πράγματα όπως ήταν μέχρι τώρα ή θα αντικαταστήσει ο διαμεσολαβητής  μάθησης τον εκπαιδευτικό;
Το σεμινάριο θα εξετάσει τις τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές και προκλήσεις, θα προσδιορίσει τους δείκτες και τους οδηγούς των μελλοντικών εξελίξεων και θα εξετάσει λεπτομερώς τις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα έχουν στο ρόλο των εκπαιδευτικών σε είκοσι χρόνια από τώρα, και ιδίως όσον αφορά στις αξίες, στις στάσεις, στις δεξιότητες και στις γνώσεις που θα χρειαστούν οι εκπαιδευτικοί.
  Γλώσσα εργασίας:     ΑΓΓΛΙΚΑ
Απευθύνεται σε:     Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων

       Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :   15  Φεβρουαρίου 2012

Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών –Μελών ορίζονται σε : 30 . Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04  ( τέσσερις) υποψήφιους.


2. “Histoire sociale et politique de la peur et de ses exploitations”
CoE 2012 05/09-05/11  Switzerland, Lausanne
 από 09/05/2012 έως 11/05/2012

q Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

«Κοινωνική και πολιτική ιστορία του φόβου και η εκμετάλλευση του φόβου»
Ο φόβος μοιάζει να καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο χώρο στις σημερινές κοινωνίες, ιδιαίτερα μετά την  11η Σεπτεμβρίου 2001. Ο φόβος ωστόσο, έχει μακρά ιστορία: από τις μάγισσες μέχρι τα μικρόβια, από το διάβολο μέχρι τον τρομοκράτη, πολλές εικόνες μας έχουν στοιχειώσει με την πάροδο του χρόνου. Εξετάζοντας τη σχέση  της ανθρώπινης κοινωνίας με τους φόβους της, προσεγγίζουμε μια καλύτερη κατανόηση αυτών των κοινωνιών καθώς και των προσωπικών φόβων μας, για την καλύτερη αντιμετώπισή τους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Γλώσσα εργασίας:     ΓΑΛΛΙΚΑ
 Απευθύνεται σε:    Εκπαιδευτικούς Α/θμιας ΠΕ 70 και σε εκπαιδευτικούς                     Β/θμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν: Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  (Γ΄Γυμνασίου)Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών (Β΄Λυκείου)Πολιτική και Δίκαιο (Β΄Λυκείου)Κοινωνιολογία (Γ΄Λυκείου).

       Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών  Εκπαιδευτικών Σχέσεων :   15  Φεβρουαρίου 2012

Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών –Μελών ορίζονται σε : 06 . Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 01  (έναν) υποψήφιο.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές   ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα σεμινάρια PESTALOZZI

1.                  Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν δύο χρόνια προϋπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.

2.                  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο  (2) τελευταία χρόνια σε Διεθνή ή Ευρωπαϊκά σεμινάρια (Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΥΝΕΣΚΟ κλπ)  δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

3.                  Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστο επίπεδο γλωσσομάθειας (επίπεδο Γ2/C2)  στη γλώσσα του σεμιναρίου.  Πιο συγκεκριμένα:
 ΑΓΓΛΙΚΑ
-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ.
ΓΑΛΛΙΚΑ
-DALF ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
-KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS)
-GROSSES DEUTSCΗES SPRACHDIPLOM (GDS)
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ
ΙΤΑΛΙΚΑ:
-DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
-DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ.
Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου).
4.      Η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας από εδώ και στο εξής η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα διακρίνεται  σε δύο φάσεις.

1.         Πρώτη  φάση: Υποβολή αιτήσεων
Κατά την πρώτη φάση όλοι οι υποψήφιοι θα αποστέλλουν μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και το ατομικό τους δελτίο χωρίς τα επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων γλωσσομάθειας. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

Α. Την αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του, ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκει, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού του καθώς και ο κωδικός και η ονομασία του σεμιναρίου.

Β. Την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπληρωμένη στη γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου, γραμμένη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένη από το Δ/ντή του σχολείου ή τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία σελίδα της έντυπης φόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης (application form), ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράψει και να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος, στο αριστερό τετράγωνο.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπογράψει στο δεξί τετράγωνο, όπου υπογράφει ο Εθνικός Συντονιστής, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Γ. Το ατομικό δελτίο στα ελληνικά.

Τα έντυπα Α, Β και Γ  καθώς και η παρούσα απόφαση βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ, στο δικτυακό τόπο:

http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi
Ø  αίτηση συμμετοχής
Ø   Έντυπη φόρμα του ΣτΕ (application form)
Ø   ατομικό δελτίο

2.      Δεύτερη  φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί.
Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα.
Κατά τη δεύτερη φάση μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα στην υπηρεσίας μας τα εξής:

Α. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών

Β. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων γλωσσομάθειας

Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης.

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας μετά από την επιλογή τους.
Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.
Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

 Διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180,.Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159, με παράλληλη κοινοποίηση στη Διεύθυνση όπου υπάγεται το σχολείο, στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

πληροφοριες για τη μεταβαση- διαμονη- διατροφη των  συμμετεχοντων

Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:

α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή  του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

β)  Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.

δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για  διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Ms Lesley King
      E-mail: Lesley.KING@coe.int


υποχρεωσεισ που απορρεουν από τη συμμετοχη σε σεμιναρια

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να  συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους:

α) Στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Η έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:

http://www.minedu.gov.gr >  Οργανόγραμμα > Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών  Εκπαιδευτικών Θεμάτων > Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων > Τμήμα Γ’ Σχέσεων Μετακυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών > Εκθέσεις - Αναφορές Σεμιναρίων Pestalozzi

β)  Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.

γ) Στη διοργανώτρια χώρα, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.

Οι Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης θα συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

             
ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.
       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου