Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

ΠΕΚ Πάτρας, Σεπτέμβριος 2011Για την ενότητα 3β. Προετοιμασία διδακτικής ενότητας ή κεφαλαίου, στάδια διδασκαλίας με επιλογή διδακτικών στόχων και αντίστοιχων διδακτικών ενεργειών και μαθησιακών δραστηριοτήτων – εξοικείωση με μοντέλα διδασκαλίας, διδακτικές στρατηγικές και διδακτικά εργαλεία. (Εργαστήριο: 4 ώρες) (συμμετείχαν ειδικότητες Φιλολόγων, Θεολόγων, Αγγλικής, Ιταλικής και Γερμανικής φιλολογίας)

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να προβληθούν τα εξής:
·        Πώς επιλέγουμε τους διδακτικούς στόχους και τις κατάλληλες δραστηριότητες
·        Ποιο/α μοντέλο/α διδασκαλίας και στρατηγικές ενεργοποιούν τη συμμετοχή και αυτενέργεια των μαθητών
·        Πώς προσαρμόζουμε τους διδακτικούς μας στόχους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου ή το γνωστικό επίπεδο των μαθητών της τάξης / τμήματος όπου διδάσκουμε.

Σύμφωνα με αυτά, δόθηκαν στους επιμορφούμενους τα παρακάτω θέματα για επεξεργασία και παρουσίαση:
-Κοινό θέμα 1ης και 2ης ομάδας:
«Κρίνεται η αποτελεσματικότητα διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας πάνω στην ίδια διδακτική ενότητα»
Η 1η ομάδα θα κρίνει τις μεθόδους διδασκαλίας:
·        Επίδειξη
·        Προγραμματισμένη διδασκαλία
·        Διδασκαλία με ερωταποκρίσεις
·        Κατευθυνόμενος διάλογος
·        Μη κατευθυνόμενος διάλογος
Η 2η ομάδα θα κρίνει τις μεθόδους διδασκαλίας:
·        Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
·        Καταιγισμός ιδεών
·        Διερευνητική μάθηση
·        Μάθηση μέσω ανακάλυψης
·        Παιχνίδι ρόλων
-Θέμα 3ης και 4ης ομάδας:
Οι επιμορφούμενοι σχεδιάζουν εξολοκλήρου μία διδακτική ενότητα, την οποία βρίσκουν από το αναρτημένο στο διαδίκτυο βιβλίο της ειδικότητάς τους. Προτείνεται να βρεθεί ένα θέμα από το βιβλίο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Οι επιμορφούμενοι δουλεύουν σύμφωνα με:
·        τους σκοπούς του μαθήματος όπως τίθενται στο αναλυτικό πρόγραμμα
·        τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος από το βιβλίο του εκπαιδευτικού
Επίσης
·        θέτουν μετρήσιμους στόχους
·        ορίζουν την προαπαιτούμενη γνώση των μαθητών
·        αναφέρουν την προετοιμασία του εκπαιδευτικού, τη συγκέντρωση υλικού για την προετοιμασία της ενότητας, όπως ιστοσελίδες, εκπαιδευτικό λογισμικό κλπ.
·        Προτείνουν την κατάλληλη διδακτική προσέγγιση
·        Κρίνουν το βαθμό δυσκολίας της ενότητας
·        Παραθέτουν τα κριτήρια αξιολόγησης για το μαθητή (αντιστοιχούν στους στόχους που τέθηκαν στην αρχή, και μετριέται ο βαθμός επίτευξης κάθε στόχου. Γι αυτό οι στόχοι κάθε ενότητας δεν υπερβαίνουν τους 4 ενώ 3 στόχοι είναι υλοποιήσιμοι ρεαλιστικά για κάθε διδακτική ενότητα)
·        Θέτουν ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
-Παρουσίαση εργασιών των ομάδων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου